norby.org


 

Lokalnytt och information för stadsdelen Norby i Uppsala

 

Publiceras av Valsätra Egnahems- och Fruktodlareförening


Förstasidan    Tidigare notiser    Norbys historia    Gatunamn    Alla föreningar    Alla företag    Norbyprofilen    Hus i Norby


Norbys tidigaste historia

Idag bor vi i ett modernt villaområde, och det kan ibland vara svårt att se spåren av tidigare generationers liv och bebyggelse. Men det har bott folk här i långa tider.

 

Redan på bronsåldern

I området mellan Hågaån och Fyrisån har det bott folk länge. Mycket länge. På flera ställen finns det fornlämningar, till exempel i Norby, Gottsunda, Sunnersta, Ultuna och så förstås Kung Björns hög vid Håga by.

År 1982 gjorde Riksantikvarieämbetet en arkeologisk undersökning på östra sidan av Vårdsätravägen, i närheten av Malma gård. Man gjorde en hel del fynd: gravar med brända människoben, husliknande lämningar, krukskärvor och även en liten bronsnål. Fynden kunde dateras till till yngre brons-ålder eller äldre järnålder, vilket betyder ca 500 – 300 f.Kr. Alltså för upp till 2500 år sedan! Nu vet vi naturligtvis inte så mycket om dem som bodde här då, men det är ändå spännande att tänka på att folk har bott här så länge.

Byarna Norby, Malma och Gottsunda

Säger man till exempel Sunnersta, Norby eller Gottsunda idag är det nog få som associerar till gårdar långt ute på landet. I stället går tankarna till tättbebyggda, välmående villaområden och till stora hyreshuskomplex. Men ursprungligen är det namnen på de gårdar och byar som legat där de stora bostadsområdena ligger idag.

De viktigaste byarna här i trakten var Norby, Malma och Gottsunda. Flera gårdar finns kvar än idag. Norra Norby gård ligger i Kvicksstensvägens förlängning ut mot Hågadalen. Södra Norby gård ligger på motsvarande sätt i Södra Parkvägens förlängning ut mot Hågadalen. Malma gård ligger öster om Vårdsätravägen, bortanför bostadsområdet Malma Backe. Gottsunda gård slutligen ligger på en höjd längs Vårdsätravägen, ungefär mittemot Lurbo bro. 

Alla dessa gårdar och byar har gamla anor. Och då talar vi inte om hundra eller tvåhundra år, utan mycket äldre än så. Malma by nämns i skrift redan år 1299! Även Norby, Gottsunda och Sunnersta är omnämnda i skrift i början av 1300-talet.

 

 

 

Malma by

Den äldsta kartan med Malma by är en ägomätning från 1690. Byn bestod då av en samlad bebyggelse med några gårdar. I byn fanns fyra jordbruksfastigheter: två s.k. kronohemman och två s.k. akademihemman. Fastigheterna ägdes alltså av staten respektive universitetet, och arrenderades ut till dem som brukade jorden.

Malma by såg likadan ut under hela 1700-talet. Den som var uppmärksam på historielektionerna i skolan minns dock att det laga skiftet genomfördes en bit in på 1800-talet. Det innebar att små ägolotter lades samman till större, och att gårdarna flyttades ut från byarna. Även Malma by påverkades delvis av det laga skiftet. Några enheter flyttades ut från byn, och en av dessa var Valsätra gård.

Gården och namnet Valsätra är alltså betydligt yngre än Malma. Valsätra gård finns kvar än idag. Själva mangårdsbyggnaden ligger bredvid Valsätrakyrkan, lite inklämt vid de radhus som idag finns i korsningen av Vårdsätravägen och Bernadottevägen.

 

 

 

Förändringarna kommer under 1900-talet

Under tidigare sekler lunkade alltså livet i Malma by på utan större förändringar. De stora föränd-ringarna kom inte förrän in på 1900-talet.

På 1920-talet började mark styckas upp till tomter för egnahem. Den stora vågen av egnahemsbyggande kom sedan på 1940-talet. Under 1950-talet rådde byggförbud i väntan på att området skulle få kommunalt vatten. 1960-talet blev därför en ny stor nybyggnadsperiod. Då steg markpriserna och många valde att stycka av sina tomter. På 1960- och 1970-talet byggdes också det nya villaområdet Valsätra samt de stora hyreshusen i Valsätra och Gottsunda. Landskapet hade oåterkalleligen förändrats.

Fortfarande går det dock att få en liten glimt av hur det såg ut tidigare. På Malma gård bedrivs verksamhet med djur och natur även idag. Bland annat finns stall för hästar och ett hunddagis. Runt gården finns också rester av det gamla kulturlandskapet kvar. En promenad dit en varm vårdag är en härlig upplevelse, som dock kan få en att fundera över om 1900-talets bebyggelse och bostadsområden alltid innebär ett steg framåt för mänskligheten…